מידע נוסף
כלים נוספים

קרן פנסיה הינה אחד מאפיקי החיסכון הפנסיוני בישראל. חסכון פנסיוני הינו חסכון אשר מטרתו להעניק לחוסך קצבה חודשית לאחר גיל הפרישה וביטוח במקרים של אובדן כושר עבודה. קרן פנסיה הינה למעשה קופה משותפת של כל המפקידים לקרן, אלו מכונים עמיתים. הקצבה החודשית אשר תשולם לעמית בעת הצורך, תתקבל מקרן משותפת זו.

לציבור מוצעות שתי סוגי קרנות פנסיה, הראשונה, קרן פנסיה מקיפה המכילה נוסף לחיסכון גם ביטוח למקרים של כושר עבודה או פטירה בטרם עת. השנייה, קרן פנסיה כללית מכילה חיסכון לקצבת זקנה בלבד ובה מרכיב ביטוחי מצומצם. בשנת 2008 נכנס חוק פנסיה חובה לתוקף, חוק זה מעניק לכל עובד במדינת ישראל, את הזכאות לביטוח בתוכנית פנסיה ובמאמר זה, קרן פנסיה מידע לעמית, נציג מידע שיעזור לעמית המתחיל.

למי מיועדת קרן הפנסיה

קרן פנסיה מיועדת לשכירים ולעצמאיים. כל אדם מגיל 18 ומעלה המעוניין לבטח עצמו ואת שאריו, יכול להצטרף לקרן פנסיה אותה יבחר, על פי רצונותיו והעדפותיו. תנאי הזכאות לפנסיה ע"פ חוק פנסיה חובה הינם :

  • גיל מינימאלי של 21 לגברים ו-20 לנשים.
  • מינימום של שישה חודשי עבודה.
  • אדם המחזיק בביטוח פנסיוני ממקום עבודתו הקודם, זכאי לביטוח פנסיוני החל מיומו הראשון במקום עבודתו החדש.

תנאי ההפקדה לקרן הפנסיה

נבדיל בין שני סוגי עמיתים – שכיר ועצמאי. עמית שכיר – כאשר החוסך הינו שכיר, מתחלק התשלום לחיסכון הפנסיוני בינו לבין מעסיקו.

טופס הצעה עבור קרן פנסיה

קרן פנסיה

ביכולתו של שכיר להפקיד עד 7.5% משכרו לקרן הפנסיה לתגמולים, במקביל, מעסיקו ראשי להפקיד עד 7% משכר העובד לקרן הפנסיה למטרת תגמולים ו 6% נוספים למטרת פיצויים. התקרה החודשית הינה עד 20.5% בגין שכר של 16,200 ₪. עמית עצמאי – כאשר החוסך הינו עצמאי, ההפקדה לקרן הפנסיה מתבצעת על ידו בלבד, ביכולתו של עצמאי להפקיד עד 16% משכרו לקרן הפנסיה, זאת בגין תקרת שכר של 16,200 ₪. עובד, שכיר או עצמאי המעוניין להפקיד סכומים חודשיים גבוהים מהמצוינים לעיל, זכאי לעשות זאת לקרן פנסיה כללית אשר אינה מוגבלת בסכומי ההפקדה לקרן.

תנאי משיכת הכספים מקרן הפנסיה

ניתן למשוך את הכספים אשר נאגרו בקרן במהלך השנים וליהנות מהטבות מס במקרים הבאים :

  • העמית הגיע לגיל הפרישה ( גברים – גיל 67 ונשים בגיל 64 ), ניתן לקבל את הכספים גם בגיל 60, במידה ובחר העמית בקרן פנסיה המעניקה אפשרות זו.
  • מקרה של נכות או אובדן כושר עבודה, באישור רופא קרן הפנסיה.
  • פטירה בטרם עת. במקרה מסוג זה, הסכום הנצבר בקרן יועבר לשאריו של העמית ( אלמן, אלמנה, ילדים עד גיל 21 ).

את הכספים ניתן למשוך בשתי צורות. האחת, כקצבה חודשית, השניה, כסכום חד פעמי. המשיכות יתבצעו בהתאם לנהליי החברה המנהלת את הקרן. במידה ומתעורר צורך למשוך את הכספים שלא בתנאים הנזכרים לעיל, תחשב המשיכה כמשיכה שלא בהתאם לתקנות הקרן. משיכה זו תחייב את העמית בתשלום מס הכנסה בשיעור של 35%.

הטבות מס ועמלות בקרן הפנסיה

הטבות מס - בשלב ההפקדה לקרן פנסיה זכאי העמית להטבת מס בגובה 35% מסך ההפקדה שבוצעה, עד לתקרת ההכנסה המזכה הקבועה בחוק. במהלך השנים בהן נצבר החיסכון, זוכה העמית לפטור ממס עבור הרווחים בקרן. בעת משיכת הכספים, כאשר הגיע החוסך לגיל הפרישה (או לחלופין בעת אובדן כושר עבודה\פטירה) זכאי העמית להטבת מס בגובה 35% מקצבה חודשית של 7520 ₪. דמי ניהול – החברה המנהלת את קרן הפנסיה רשאית לגבות דמי ניהול עבור שירותי ההפקדה והחיסכון אותן היא מציעה. בקרן פנסיה מקיפה, גובה דמי הניהול המותר ע"פ החוק הינו עד 6% מההפקדות החודשיות השוטפות לקרן ועד 0.5% מהחיסכון הכולל המצטבר בקרן. בקרן פנסיה כללית גובה דמי הניהול המותר ע"פ חוק הינו 2% בלבד.

מהי קרן פנסיה רשימת קרנות פנסיה העברת קרן פנסיה ביטוח מנהלים או קרן פנסיה