סוגי ביטוח
מידע ביטוחי

להלן רשימת מונחים בנושא ביטוח. להצגת הסבר לחץ על שם המונח.

אבנר השתתפות עצמיתאקטואר התיישנותביטוח חובה פול פוליסהביטוח מקיף פרמיה משתנה ביטוח משכנתא פרמיה קבועה קרנית דמים

אבנר

ראשי תיבות איגוד ביטוח נפגעי רכב בע"מ. חברה פרטית, אשר מניותיה הינן בבעלות כל חברות הביטוח בישראל, כל חברה בהתאם לשחיעור שלה בענף. מטרתה הייתה ועדיין צימצום הסיכונים של מבטח בודד, אבנר מבטחת בביטוח חובה את כל מי שחברות הביטוח מסרבות לבטחן.

אקטואר

מומחה בחישוב הסתברות להתרחשות מקרה סיכון.אקטוארים מועסקים בביטוח לקביעת תעריפים כנגד סיכונים,חישוב עתודות והכנת מאזנים אקטוארים בעיקר בתחומי: ביטוחי החיים והפנסיה, הבריאות, בביטוח כללי ובתחום הפיננסי.

ביטוח חובה

ביטוח חובה לרכב נדרש על פי החוק, אסור לנהוג ברכב בלעדיו. הפוליסה מכסה נזק לגוף בלבד ואשר נגרם כתוצאה משימוש ברכב

טופס הצעה עבור ביטוח

ביטוח רכב
ביטוח משכנתא
ביטוח דירה
ביטוח אופנוע
ביטוח

ביטוח מקיף

כיסוי ביטוחי המפצה את בעל הפוליסה במקרה של נזק לרכבו של המבוטח כתוצאה מתאונה או גנבה, או כל נזק שנגרם בזדון בתנאי שלא נעשה בידי המבוטח או מטעמו. בפוליסת ביטוח מקיף כוללת גם כיסוי לצד שלישי.

ביטוח משכנתא

סכום ביטוח למקרה מוות. סכום הביטוח משתנה בהתאם ליתרת ההלוואה לפי קצב החזרת. במקרה פטירת המבוטח במהלך תקופת הביטוח, החברה תשלם לבנק את יתרת חוב ההלוואה. סכום הביטוח הנותר, אם יש כזה, ישולם למוטבים.

דמים

חלק מהתשלום אשר אינו נכלל בחישוב הסיכון. סכום זה משלם המבטח בגין הוצאות חברת הביטוח והסוכן אינו מקבל עמלה מסכום זה. חברות הביטוח נוהגות לגבות: עמלות רישום, והטלים שונים.

השתתפות עצמית

סכום שבו נושא המבוטח בפוליסה, מכל תביעה אשר מוגשת לחברת הביטוח. גובה ההשתתפות העצמית קבועה בפוליסה ועשוי להיות שונה בין נהג צעיר לנהג בעל וותק, חברות הביטוח מעודדות מבוטחים לתקן את רכבם במוסך הסדר על ידי מתן הנחה בסכום ההשתתפות

התיישנות

הגבלת פרק הזמן בו ניתן להגיש תביעה על פי תנאי הפוליסה. בנזקי רכוש קובע חוק חוזה ביטוח תקופת התיישנות של 3 שנים לביטוחי נזקי גוף, ביטוח חובה לרכב, תקופות התיישנות ארוכות יותר.

פול

הפול הפועל במסגרת איגוד חברות הביטוח מטרתו לבטח את הנהגים אשר אינם ברי ביטוח ולכן נדחים על ידי חברות הביטוח העסקיות בשל מידת הסיכון שהם מהווים. הפול חייב לקבל כל נהג שפונה אליו. שפונה אליו ואשר חברה רגילה אינה מוכנה לבטחו. תעריפי הפול גבוהים ב - 25% מחברות רגילות.

פוליסה

הפוליסה הינה הסכם אשר יחד עם רשימה מצורפת מגדירים ומתעדים את מערכת היחסים בין מבטח לבין מבוטח פוליסות רכב ודירה הינן מסמכים תיקנים שאושרו על ידי המפקח על הביטוח.

פרמיה משתנה

דמי ביטוח (פרמיה) המשתנים במהלך תקופת הביטוח על פי גילו של המבוטח (בהתאם לתנאי הביטוח).

פרמיה קבועה

דמי ביטוח (פרמיה) הנקבעים במועד תחילת הביטוח ואינם משתנים על פי גילו של המבוטח.(למעט הצמדה למדד המחירים לצרכן).

קרנית

תאגיד ציבורי שהוקם מכוח חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ואשר שם לו למטרה לפצות נפגעים אשר אין ביכולם לתבוע מבטח עבור הנזק אשר נגרם להם כתוצאה מתאונות דרכים

למונחים נוספים בתחום ביטוח ופיננסים - ראו וויקיפיננסים - מילון פיננסי מלא

פורום ביטוח חברות ביטוח