מסלולי השקעה
מידע למשקיע

להלן רשימת המונחים בתחום השקעות.
להצגת הסבר לחץ על שם המונח.

אגרות חוב - אג"חחבר בורסה אגרות חוב מיועדותחתם ארביטראזמדד המחירים לצרכן בעל שליטהמק"מ - מלווה קצר מועד דיבידנדקרן נאמנות דירקטורריבית פריים הגבלת שערתעודת סל הנפקהתשקיף

אגרות חוב - אג"ח

תעודה המונפקת על ידי חברה, ממשלה, או תאגיד שקיבלו אישור לכך ובו התחייבות המנפיק לשלם כספים במועד קבוע או בהתקיים תנאי מסוים. ניתן לרכוש איגרות חוב בהנפקה לציבור או במסחר בבורסה. רכישת איגרת בבורסה בתשואה מסוימת מבטיחה לרוכש תשלומים המובטחים באיגרת וזאת אם יתמיד בהחזקת האיגרת עד לפדיון.

מחיר האיגרת נקבע במהלך המסחר בבורסה אגרות חוב נתפסות כאפיק השקעה סולידי אבל לא נטול סיכון כיוון שהנייר נסחר בבורסה, יתכנו גם ירידות שערים, בהתאם לביקוש ולהיצע לאיגרת.

אגרות חוב מיועדות

אגרות מיועדות התמלאו לגביהם התנאים: אינן נסחרות בבורסה, הונפקו לקרנות פנסיה בלבד, הקרן והריבית עליה צמודות למדד מחירים לצרכן, האגרות הונפקו לתקופה ארוכה. היום קרנות הפנסיה יכולות לקנות רק עד 30% אגרות חוב מיועדות.

מלאו טופס והשוו הצעות מבתי השקעות מובילים

השקעות

ארביטראז

יצירת רווח ללא סיכון. זהו תהליך של ניצול היתרון של קיום הפרשי מחירים למוצר זהה באותו זמן אך בשווקים שונים, או במסגרת אותו השוק אצל מקיימי שוק שונים. ניצול היתרון נעשה על ידי רכישה ומכירה בו זמנית של מטבע חוץ, ני"ע או סחורה, תוך יצירת רווח מיידי.

בעל שליטה

אדם, כולל בן זוג, אח ,הורה וילד) אשר שמחזיקים במישרין או בעקיפין ,לבדו או ביחד עם קרובו בלפחות 10% ממניות החברה וברשותו הזכות לקבל לפחות 10% מהרווחים ובזכותו למנות מנהל לגוף הנישלט על ידו.

דיבידנד

תשלום חלק מרווחי חברה נטו, מתוך הרווח אשר הוכרז על ידי מועצת המנהלים של החברה כעומד לחלוקה לבעלי המניות של החברה. התשלום נעשה באופן יחסי לערך המניות שבידי בעלי המניות.

דירקטור

אדם המכהן במועצת המנהלים של חברה. וניתמנה על ידי בעלי השליטה.

הגבלת שער

הוראות הניתנות לביצוע עסקות בשערים השונים משערי השוק בעת מתן ההוראה במטבע חוץ או בניירות ערך. בהוראות אלה קיימת התניה המתייחסת לשערי השוק, כך במידה וההתניה מתקיימת, ההוראה הופכת לעסקה.

הנפקה

הוצאה לשוק של ניירות ערך על ידי חברה (פרטית או ציבורית) או הממשלה כדי לגייס כספים לצורך מימון פעולותיה. רכישת ניירות ערך במקור נעשית ישירות מהחברה המנפיקה. הנפקת מניות - חברה המעונינת לגייס כסף מהציבור תנפיק מניות, דהיינו, תחלק את הבעלות עם רוכשי המניות אשר לאחר הקניה הופכים בעלי מניות בחברה.

חבר בורסה

מוסד אשר קיבל היתר לבצע פעולות של קניה ומכירה, אשר התקבלו מפקודות של משקיעים, באולמות המסחר בבורסה לניירות ערך. כל קניה ומכירה של משקיע חייבת לעבור דרך "חבר בורסה".

חתם

גוף אשר מתחייב כלפי חברה העומדת להנפיק ניירות ערך לציבור, לעזור לה בהפצת ניירות הערך ולרכוש ממנה כל כמות של ניירות ערך אשר לא הצליחה להימכר בהנפקה. החתם עשוי לשמש מתווך בין בתי השקעות וקופות גמל לבין החברה המנפיקה.

מדד המחירים לצרכן

מדד המשקף את השינויים החודשיים של עליית מחירי מצרכים ושירותים המהווה "סל צריכה" של משפחה ממוצעת. הסעיפים של הסל נקבעים על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מדי תקופה נוהגים לעדכן את הסל בהתאם לשינוי הצריכה של האוכלוסיה ובהתאם לרמת החיים. מדד המחירים לצרכן מתפרסם בכל 15 לחודש

מק"מ - מלווה קצר מועד

איגרות חוב המונפקות על ידי הממשלה לתקופה של בין 4 חודשים לשנה במחיר נקוב 100. הרווח לרוכש מקורו ברווחי הון - האיגרת נרכשת במחיר נמוך ונפדית במחיר 100.

קרן נאמנות

גוף פיננסי המאגד פרטים (לקוחות ) לצורך השקעה משותפת בניירות ערך סחירים. הצטרפות לקרן נעשית על ידי רכישת יחידות השתתפות בקרן המזכה את המחזיק ביחידות אלו בשותפות ברווחים בהתאם לגודל האחזקה.

ריבית פריים

ריבית הפריים היא ריבית החובה הבסיסית שנקבעת ע"י הבנקים, הריבית נהוגה בישראל במגזר הפיננסי (בנקים, חברות ביטוח, חברות ליסינג וכדומה). ריבית זו מהווה בסיס לקביעת שיעורי הריבית בפיקדונות ובהלוואות בריבית משתנה שאינם צמודים למדד המחירים לצרכן או לשער החליפין. ריבית הפריים משתנה במקביל לשינוי הריבית על ידי בנק ישראל

תעודת סל

תעודת סל היא למעשה נייר ערך סחיר, המחקה את מדד ניירות הערך אחריו היא מתחקה. התעודה ועוקבת אחר מדד בורסה נבחרת. המחזיק בתעודת הסל מחזיק בעקיפין בתמהיל של כל מניות המדד.

תשקיף

כל חברה אשר מתכוונת להנפיק ניירות ערך לציבור כולל קרנות נאמנות חייבות בהצגת תשקיף שיאושר על ידי הרשות לני"ע. זהו מסמך משפטי אשר מציג מידע על החברה המנפיקה את נייר הערך ואת התנאים להנפקה.

מהו בית השקעות כיצד לבחור בית השקעות השקעות: מהן ומהם אפיקי ההשקעה העיקריים?