כלי משכנתא
כלים נוספים

להלן רשימת מונחים מתחום משכנתאות.
להצגת הסבר לחץ על שם המונח.

אחוז מימון מחזור משכנתא ביטוח משכנתא משכנתא גרירת משכנתא משכנתא בדרגה שניה טאבו ערבות הלוואת גישור שטר משכנתא הערת אזהרה תעודת זכאות לוח שפיצר פריסת משכנתא משכנתא הפוכה

אחוז מימון

מתייחס לסה"כ המימון של כספי ההלוואה מתוך שווי הנכס הנרכש, כולל הלוואות קיימות או עתידיות שינתנו כנגד משכון הנכס.

ביטוח משכנתא

ביטוח משכנתא הינו סכום ביטוח למקרה פטירה. סכום הביטוח משתנה בהתאם ליתרת ההלוואה לפי קצב החזרת. במקרה פטירת המבוטח במהלך תקופת הביטוח, החברה תשלם לבנק את יתרת חוב ההלוואה. סכום הביטוח הנותר, אם יש כזה, ישולם למוטבים.

גרירת משכנתא

גרירת משכנתא תהליך אשר מאפשר מכירת הדירה הנוכחית, המשועבדת, ורכישת דירה חדשה מבלי לפרוע את המשכנתא הקיימת. בסיום תהליך הגרירה, הבנק יבטל את השעבוד המוטל על הדירה הנוכחית כנגד שעבוד הדירה החדשה וקבלת ביטחונות מספקים לגבי הדירה החדשה.

טאבו

לשכת רישום מקרקעין: לשכה הפועלת מכוח חוק המקרקעין ואשר תפקידה לרשום זכויות במקרקעין, עסקאות הנעשות בהן, צווים ופסקי דין של בימ"ש בנוגע למקרקעין וכל דבר אחר הניתן לרישום על פי דין.

הלוואת גישור

הלוואת גישור מאפשרת מימון ביניים לרכישת נכס כנגד שיעבור הנכס אחר אשר רשום של שם הלווה.. ההלוואה צמודה ל"מדד" או לשער היציג של הדולר ונושאת ריבית.

טופס הצעה עבור משכנתא

משכנתא

הערת אזהרה

הערה הנרשמת בספרי רשם המקרקעין לזכות רוכש נכס מסוים מתוקף הסכם רכישה או לזכות הבנק בגין התחיבות לרישום משכנתא על הנכס. הערת האזהרה אמורה להבהיר למתעניין בנכס על כך שלנכס יש בעלי זכויות נוספים לבעל הזכויות שרשום.

לוח שפיצר

לוח סילוק הלוואה הבנוי על העיקרון שהסכום ההחזר החודשי נשאר קבוע לאורך כל התקופה, ההחזר כולל קרן וריבית. הלוח מפרט את סכום ההחזר החודשי של הלוואה נתונה בשיעורי ריבית שונים ולתקופות פירעון שונות.

מחזור משכנתא

מיחזור משכנתא הינו תהליך החלפת הלוואת משכנתא קיימת בהלוואת משכנתא חדשה במטרה להקטין את עלות ההלוואה. המשכנתא הקיימת מסולקת באמצעות כספי המשכנתא החדשה, אשר נלקחה בתנאים הטובים יותר עבור הלווה. מיחזור משכנתא ניתן לבצע באותו הבנק שבו נלקחה ההלוואה הקיימת או בבנק אחר. המיחזור כדאי בד"כ כאשר הריבית במשק ירדה ביחס לריבית בהלוואה הקיימת. יש לקחת בחשון הכדאיות את הקנס עבור פרעון מוקדם של ההלוואה המוחזרת.

משכנתא

הלוואה לצורך רכישת נכס מקרקעין כאשר יש שיעבוד על נכס המקרקעין לצורך הבטחת פירעון ההלוואה.

משכנתא בדרגה שניה

שיעבוד על נכס, שנרשם אחרי שיעבוד אחר, ודרגתו פחותה מזו של השיעבוד הראשון הרשומה לטובת גורם אחר. אם ימומש הנכס, יקבל קודם בעל המשכנתא בדרגה הראשונה את מלוא הסכום לכיסוי החוב, ורק אח"כ יקבל בעל המשכנתא בדרגה השנייה את המגיע לו מהסכום הנותר. רישום משכנתא בדרגה שנייה טעון הסכמת בעל המשכנתא הראשונה.

ערבות

התחייבות של אדם לקיום התחייבות של אדם אחר. אם לווה אינו פורע את חובו, הערבות מאפשרת לבנק לפרוע מהערבים את ההלוואה. בחוק מוגדרים שלושה סוגים של ערבים: ערב יחיד, ערב מוגן וערב אחר, לכל אחד אחריות משפטית שונה.

שטר משכנתא

שטר החתום על ידי בעל המקרקעין או החוכר שלהם לצורך רישום המשכנתא בפועל על נכסים הרשומים בטאבו והמשמשים בטוחות להלוואות בבנק. שטר המשכנתא נמסר ללווים לצורך החתמתו בלשכת רישום המקרקעין.

תעודת זכאות

מסמך המונפק על ידי משרד השיכון והבינוי, המציין כי המבקש זכאי להלוואת זכאים ובאיזו קטגוריה. את התעודה מבקשים באמצעות בנק למשכנתאות.

פריסת משכנתא

באמצעות פריסת החזר המשכנתא לתקופה ארוכה יותר ניתן להקטין את ההחזר החודשי.

משכנתא הפוכה

הלוואה הניתנת כנגד שיעבוד נכס קיים הרשום על שם הלווה. כספי הבנק ניתנים בד"כ בתשלומים חודשיים. הלווים אינם משלמים לבנק בתקופת המשכנתא. פירעון ההלוואת משכנתא תתבצע בתום התקופה, לאחר מימוש הנכס. כלומר לאחר מות הלווים או בעת מכירה לנכס אחר. זהו תהליך פיננסי מורכב בעל השלכות רבות ! מומלץ לבחון בעזרת גוף פיננסי באובייקטיבי.

משכנתא מכספי מדינה ריבית משכנתא חישוב החזר משכנתא