מידע נוסף
מידע ביטוחי

עצמאים? אנחנו מתקרבים לסוף שנת 2014, גם השנה תוכנו להינות מהטבות מס עבור הפקדות לקרן השתלמות, כל עוד ההפקדות יבוצעו לפני סוף שנת 214.

איזו הטבה מקבל עצמאי?

עצמאי זכאי להפקיד את תקרה של 7 אחוז מההכנסה השנתית שלו. תקרת ההכנסה השתית היא 264 כך שסכום ההפקדה המקסימלי הינו 18,480 שקלים. על מנת לזכות ובתק של שנה שלמה חשוב להפקיד את הכספים עד סוף דצמבר. הטבה נוספת בקרן השתלמות הינה שהתשואה פטורה מתשלום מס רווח הון.

 

טופס הצעה עבור קרן השתלמות

קרן השתלמות

עובד עצמאי

החל משנת 1996, השנה בה תוקנה פקודת מס הכנסה, יכול גם עובד אשר אינו שכיר לבצע הפקדות חודשיות לקרן השתלמות. עצמאי יכול לבחור את קרן ההשתלמות אליה יבצע את הפקדותיו בצורה עצמאית בהתאם להעדפותיו. עצמאי ראשי להפקיד לקרן עד 7% משכרו השנתי (ברוטו) או עד לסכום שנתי העומד על 15,680 ש"ח. הפקדה בשיעור של עד 2.5% מהשכר אינה מוכרת לצורך הטבות מס, והיא תחויב במס. ה 4.5% הנוספים אשר יופקדו לקרן, יוכרו כהוצאה המוכרת לניכוי ממס ואינם יחויבו במס.

תהליך מדידת הוותק בקרן ההשתלמות ואיחוד קרנות

הוותק בקרן ההשתלמות נקבע החל מיום ההפקדה הראשון לקרן. ניתן לפתוח מספר קרנות השתלמות בתאריכים שונים, בדרך שלכל קרן יהיה מועד פירעון שונה, זאת ע"פ כמובן רצון החוסך. קרנות השתלמות ניתנות לאיחוד וניתן להעביר כספים שנצברו מקופה אחת לשנייה מבלי לפגוע בוותק הנצבר. פדיון החסכונות אשר נאגרו בקרן ההשתלמות ניתן למשוך את כספי קרן ההשתלמות בהתקיים אחד מהתנאים המפורטים להלן :

1. כעבור שש שנים ממועד התשלום הראשון לקרן.
2. בגיל הפרישה, במידה ולקרן ההשתלמות לפחות שלוש שנות ותק.
3. במידה והמשיכה מבוצעת לצורך השתלמות מקצועית מוכרת, אשר נועדה לשמור על רמתו המקצועית של החוסך, ובכפוף לכך שותק הקרן מעל שלוש שנים.
4. במקרה פטירה ולאחר שלוש שנות ותק, היורשים זכאים למשוך את הסכומים שנצברו בקרן ההשתלמות.

לאחר שנמשכו כספים מקופת קרן ההשתלמות, לא ניתן להפקיד אליה כספים נוספים. במידה ומעוניינים להפקיד כספים נוספים, יש לפתוח קרן השתלמות חדשה.

למה לא כדאי להפקיד לקרן ההשתלמות מעבר לתקרה הפטורה ממס?

כאשר מפקידים לקרן ההשתלמות סכום אשר הינו גבוה מהתקרה המוזכרת לעיל, למעשה עבור הסכום העודף נעלמות ההטבות המיועדות לחוסכים בקרן השתלמות (חסכון פטור ממס הכנסה). בנוסף, קרן ההשתלמות ניתנת לפירעון ברוב המקרים רק לאחר 6 שנים, עובדה אשר עלולה להפריע כאשר מעוניינים למשוך את הכספים במועד מוקדם יותר.

למה כדאי להפקיד לקרן ההשתלמות מעבר לתקרה הפטורה ממס?

ריבוי חסכונות אשר מנוהלים ע"י גורמים שונים יוצר קושי במעקב וניהול החסכונות. אם הינך מרוצה מקרן ההשתלמות שבחרת ואין חלופה אטרקטיבית יותר עבורך יכול שהפקדה עודפת בקרן ההתלמות היא פתרון נוח. נוסף על כך, יש האומרים שקל יותר להשיג מן המעסיק גידול בשכר דרך קרן ההשתלמות. לסיכום, קרן התשלמות הינה אפיק חסכון אטרקטיבי מאוד בשל היותו פטור ממס הכנסה גם עבור עצמאים וגם עבור שכירים. בטרם תבחר באיזו קרן השתלמות להפקיד את חסכונותיך מומלץ לערוך השוואה בין מספר קרנות השתלמות שונות ולהשוות בין אפיקי ההשקעה בהם מופקדים הכספים, גובה דמי הניהול, מוניטים בית ההשקעות וגורמים נוספים אחרים.

מהי קרן השתלמות קרן השתלמות לעצמאים קרן השתלמות השוואה