מידע נוסף
מידע ביטוחי

קרן השתלמות הינה מכשיר פיננסי אשר הפך לאחד הנפוצים במדינת ישראל בעשור האחרון. קרן השתלמות הינה אפיק חסכון לטווח בינוני - ארוך (3 שנים ואילך) הנהנה מהטבות מס משמעותיות. קרן השתלמות מיועדת לעצמאים, שכירים וחברי איגודים מקצועיים כגון : עובדי מדינה וחברי מושבים וקיבוצים. מטרתה המקורית של קרן ההשתלמות הייתה לשמש כקופת חסכון עבור מימון השתלמויות מקצועיות לשכירים במשק הישראלי.

כיום קרן זו, הינה מבין כלי החיסכון הבודדים לטווח בינוני - ארוך ( 3 שנים ואילך ), אשר נותר פטור ממס. למעמד החוסך מבחינה תעסוקתית (האם הוא שכיר או עצמאי) ישנה השפעה על מספר נקודות. בשורות הבאות נפרט מספר שינויים כאלו בהתאם לסטטוס החוסך:

עובד שכיר

שכיר אשר עובד בחברה המציעה אפשרות הפקדה בקרן השתלמות, יכול להפקיד עד 2.5% משכרו (ברוטו) לקופת חסכון זו. חשוב להבהיר, כי 2.5% אלו ירדו מהשכר ברוטו ועליהם לא ישלם השכיר מס הכנסה, אשר אילולא היה מפקיד בקרן השתלמות היה עליו לשלם. על המעסיק להעביר לאותה קרן התשלמות לכל הפחות את שיעור ההפקדה באחוזים שהפקיד השכיר ממשכורתו, והוא רשאי להיטיב עם העובד ולהפיק עבורו בקרן ההשתלמות עד 7.5% משכר העובד (ברוטו). כך שתקרת ההפקדה לקרן הינה עד 10% מהשכר הכולל (ברוטו) של העובד.

במונחים שקליים, תקרת ההפקדה לשכיר נכון להיום הינה 15,712 ש"ח לחודש. תקרה זו הינה בעלת משמעות מבחינת מס הכנסה, שכן, ניתן להפקיד יותר מסכום זה, אך הסכום הנוסף לא יהיה פטור ממס. הסכום העודף יחויב במס השולי של החוסך. יש לזכור כי במגזר הציבורי ישנה חובת הצעת אפשרות לחסכון בקרן השתלמות בהתאם להסכם קיבוצי. במקומות עבודה פרטיים מתן קרן השתלמות לעובד נתונה למשא ומתן בין העובד למעביד.

טופס הצעה עבור קרן השתלמות

קרן השתלמות

עובד עצמאי

החל משנת 1996, השנה בה תוקנה פקודת מס הכנסה, יכול גם עובד אשר אינו שכיר לבצע הפקדות חודשיות לקרן השתלמות. עצמאי יכול לבחור את קרן ההשתלמות אליה יבצע את הפקדותיו בצורה עצמאית בהתאם להעדפותיו. עצמאי ראשי להפקיד לקרן עד 7% משכרו השנתי (ברוטו) או עד לסכום שנתי העומד על 15,680 ש"ח. הפקדה בשיעור של עד 2.5% מהשכר אינה מוכרת לצורך הטבות מס, והיא תחויב במס. ה 4.5% הנוספים אשר יופקדו לקרן, יוכרו כהוצאה המוכרת לניכוי ממס ואינם יחויבו במס.

תהליך מדידת הוותק בקרן ההשתלמות ואיחוד קרנות

הוותק בקרן ההשתלמות נקבע החל מיום ההפקדה הראשון לקרן. ניתן לפתוח מספר קרנות השתלמות בתאריכים שונים, בדרך שלכל קרן יהיה מועד פירעון שונה, זאת ע"פ כמובן רצון החוסך. קרנות השתלמות ניתנות לאיחוד וניתן להעביר כספים שנצברו מקופה אחת לשנייה מבלי לפגוע בוותק הנצבר. פדיון החסכונות אשר נאגרו בקרן ההשתלמות ניתן למשוך את כספי קרן ההשתלמות בהתקיים אחד מהתנאים המפורטים להלן :

1. כעבור שש שנים ממועד התשלום הראשון לקרן.
2. בגיל הפרישה, במידה ולקרן ההשתלמות לפחות שלוש שנות ותק.
3. במידה והמשיכה מבוצעת לצורך השתלמות מקצועית מוכרת, אשר נועדה לשמור על רמתו המקצועית של החוסך, ובכפוף לכך שותק הקרן מעל שלוש שנים.
4. במקרה פטירה ולאחר שלוש שנות ותק, היורשים זכאים למשוך את הסכומים שנצברו בקרן ההשתלמות.

לאחר שנמשכו כספים מקופת קרן ההשתלמות, לא ניתן להפקיד אליה כספים נוספים. במידה ומעוניינים להפקיד כספים נוספים, יש לפתוח קרן השתלמות חדשה.

למה לא כדאי להפקיד לקרן ההשתלמות מעבר לתקרה הפטורה ממס?

כאשר מפקידים לקרן ההשתלמות סכום אשר הינו גבוה מהתקרה המוזכרת לעיל, למעשה עבור הסכום העודף נעלמות ההטבות המיועדות לחוסכים בקרן השתלמות (חסכון פטור ממס הכנסה). בנוסף, קרן ההשתלמות ניתנת לפירעון ברוב המקרים רק לאחר 6 שנים, עובדה אשר עלולה להפריע כאשר מעוניינים למשוך את הכספים במועד מוקדם יותר.

למה כדאי להפקיד לקרן ההשתלמות מעבר לתקרה הפטורה ממס?

ריבוי חסכונות אשר מנוהלים ע"י גורמים שונים יוצר קושי במעקב וניהול החסכונות. אם הינך מרוצה מקרן ההשתלמות שבחרת ואין חלופה אטרקטיבית יותר עבורך יכול שהפקדה עודפת בקרן ההתלמות היא פתרון נוח. נוסף על כך, יש האומרים שקל יותר להשיג מן המעסיק גידול בשכר דרך קרן ההשתלמות. לסיכום, קרן התשלמות הינה אפיק חסכון אטרקטיבי מאוד בשל היותו פטור ממס הכנסה גם עבור עצמאים וגם עבור שכירים. בטרם תבחר באיזו קרן השתלמות להפקיד את חסכונותיך מומלץ לערוך השוואה בין מספר קרנות השתלמות שונות ולהשוות בין אפיקי ההשקעה בהם מופקדים הכספים, גובה דמי הניהול, מוניטים בית ההשקעות וגורמים נוספים אחרים.

מהי קרן השתלמות קרן השתלמות לעצמאים קרן השתלמות השוואה