מסלולי חיסכון
כלים לחוסך

בנק ירושלים מציע פיקדון פר"ח - למעבירי הכנסה חודשית קבגועה המעוניינים לחסוך את כספם בצורה סולידית ובטוחה.

על פיקדון פר"ח

פיקדון פר"ח הינה למעשה פיקדון שקלי לא צמוד. המתאפשרת כל עוד מועברת הכנסה חודשית לבנק באופן קבוע. מדובר בהפקדה חד פעמית, לתקופה שבין שנה לשנתיים. תכנית חיסכון זו מציעה ריבית גבוהה יחסית להפקדה לתקופה הנחשבת כקצרה.

טבלה מסכמת עבור פיקדון פר"ח

שם הפיקדוןתקופהסכום הפקדה מינימאליתנאי ריביתתנאי משיכה
פר"ח שנה שנתיים כל סכום, במידה ומועברת הכנסה חודשית קבועה לבנק.

שיעור הריבית

ריבית משתנה בשיעור נומינאלי שנתי המתבסס על שיעור ריבית הפריים כפי שתשתנה מעת לעת בניכוי מרווח ריבית קבוע
לא ניתן למשוך מהפיקדון במהלך התקופה

חזרה לדף תוכניות חיסכון בבנקים

פיקדון פר"ח

טלפון:5727554 *
אתר אינטרנט: http://www.bankjerusalem.co.il

טופס הצעה עבור תוכנית חיסכון

תוכנית חיסכון
פיקדון פרימון פיקדון פיטנגו פיקדון דובדבן