מידע נוסף

מדניות פרטיות ותנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר פיננסים www.finansim.co.il
השימוש באתר זה כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן ומהווה הסכמה להם.

תאור האתר

האתר משמש ככלי להעברת פרטים בין מבקשי שירותים פיננסים (להלן: "המשתמש") לבין גופים פיננסים ("גופים פיננסים" - חברות ביטוח, בנקים, חברות אשראי, בתי השקעות, סוכנויות ביטוח וספקי שירותים רלוונטיים אחרים) אשר מבקשים להציע הצעה לשירות הפיננסי הרלוונטי. כל זאת ללא תמורה וללא התחייבות מהמשתמש.

החברה אינה גוף פיננסי בהתאם אינה מוכרת מוצרים פיננסים או ביטוחים כלשהם. הגופים הפיננסיים אשר מקבלים את בקשות המשתמשים באמצעות האתר אינם אחראים לפעילות האתר.

האתר בכללותו וכל המידעים המופיע בו (להלן: "המידעים"), מוגשים ועומדים לרשותו של המשתמש כמו שהם, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת. אין האתר ו/או החברה אחראיים לנכונות המידעים ו/או לתוקפם. המידעים כפופים לשינויים מעת לעת, ללא מתן הודעה מוקדמת ואף טרם עדכונם באתר.

מילוי הטופס, וקבלת הצעה באמצעות האתר, הינו חינם. מילוי הטופס, אינו מחייב את המשתמש, בשום אופן שהוא, ואינו מהווה הסכמה לרכישת שירותים פיננסים.

השימוש באתר

המשתמש יעשה שימוש באתר לצרכיו הבלעדיים בלבד ומתחייב למסור נתונים אמיתיים, עדכניים, בהתאם לטופס לקבלת הצעה. הגולש נותן הסכמתו לאתר למסור את פרטיו האישיים, כפי שמילא בטופס הרלוונטי, לגופים הפיננסים כהגדרתם לעיל. הגופים הפיננסים יהיו רשאים לפנות למשתמש על פי שיקול דעתם הבלעדי ואינם מתחייבים לפנות ו/או לספק שירות למשתמש.

בחירת המשתמש בשירות פיננסי בהמשך להצעה שקיבל מגוף פיננסי בעקבות טופס שמילא באתר, נעשית על פי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או האתר ו/או הגופים הפיננסיים שעשויות לנבוע ו/או הנובעות כתוצאה מהשימוש באתר.

הצהרת פרטיות

החברה מודעת לחשיבות השמירה על פרטיותך. הפרטים הנדרשים בטפסים הם הרלוונטיים לצורך מתן הצעה מתאימה לשירות המבוקש.

המידע שנמסר באמצעות טופס באתר, נשמר ומאובטח במחשבינו. המידע הרלוונטי יימסר, לכל היותר, לארבע גופים פיננסים רלוונטיים.

זכויות יוצרים

כל הדפים והמידעים המצויים באתר הם רכושה של החברה, אלא אם כן נאמר אחרת במפורש. אין לעשות בהם כל שימוש ללא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב. אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכויותיהם של כל צד שלישי המפרסם תכנים ומידעים באתר, בהתאם להסכמים שונים בין האתר לבינו.

הגבלת אחריות בעל האתר ו/או החברה

במידע המתפרסם באתר, אין משום המלצה, הצעה, הכוונה ייעוץ או חוות דעת בקשר למתן כל שירות פיננסי ואין באמור בו כדי להוות תחליף לייעוץ ובחינה מקצועית ופרטנית בהתאם לנתונים האישיים של כל משתמש. הנהלת האתר אינה אחראית בשום דרך או צורה שהיא לכל נזק ופגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש בשירותי האתר ו/או הסתמכות על המידעים הנמסרים באתר.

האמור בתקנון זה בלשון זכר נאמר מטעמי נוחיות בלבד, אולם מתייחס לנשים וגברים כאחד.

ליצירת קשר עימנו, אנא פנו לדף צרו קשר ופנייתכם תענה בהקדם.

כתובת הדואר שלנו הינה marketing@finansim.co.il