סוגי הלוואות
כלים נוספים

להלן רשימת מונחים מתחום הלוואות.
להצגת הסבר לחץ על שם המונח.

לוח שפיצר ערבות תעודת זכאות הלוואה חוץ בנקאית

לוח שפיצר

לוח סילוק הלוואה הבנוי על העיקרון שהסכום ההחזר החודשי נשאר קבוע לאורך כל התקופה, ההחזר כולל קרן וריבית. הלוח מפרט את סכום ההחזר החודשי של הלוואה נתונה בשיעורי ריבית שונים ולתקופות פירעון שונות.

ערבות

התחייבות של אדם לקיום התחייבות של אדם אחר. אם לווה אינו פורע את חובו, הערבות מאפשרת לבנק לפרוע מהערבים את ההלוואה. בחוק מוגדרים שלושה סוגים של ערבים: ערב יחיד, ערב מוגן וערב אחר, לכל אחד אחריות משפטית שונה.

תעודת זכאות

מסמך המונפק על ידי משרד השיכון והבינוי, המציין כי המבקש זכאי להלוואת זכאים ובאיזו קטגוריה. את התעודה מבקשים באמצעות בנק למשכנתאות.

הלוואה חוץ בנקאית

כל גוף או אדם שאינו תאגיד בנקאי נחשב מלווה חוץ בנקאי. משמעות הדבר היא שכל הלוואה הניתנת שלא מידי בנק או חברה-בת של בנק נכללת בשוק ההלוואות החוץ-בנקאיות. בין נותני ההלוואות בשוק החוץ-בנקאי נמצאות חברות אשראי, חברות ביטוח, וקופות גמל

טופס הצעה עבור הלוואות

הלוואות
מהי הלוואה הלוואה לחתונה מהיכן ניתן לקבל הלוואה הלוואה להריון