סוגי הלוואות
כלים נוספים

הלוואה היא סכום כסף אותו אדם מקבל מהבנק או מגוף פיננסי אחר, בתנאי שיחזירו בתום תקופה הקבועה בהסכם ההלוואה כאשר תנאי ההלוואה ידועים מראש. בנוסף להחזרי הקרן (הסכום אותו הלווה הבנק), מתחייב הלווה גם להחזרי ריבית. הריבית הינה למעשה הרווח של הגוף הפיננסי על הכסף.

הלוואה מול מסגרת אשראי

הבנק מעניק לנו הלוואה בכל עת מבלי שאנו מייחסים לכל חשיבות או בכלל מכנים את סכום הכסף שהבנק מעניק לנו הלוואה אנו מכנים זאת "אוברדפט" או מסגרת אשראי. בדרך זו אנו לווים כסף מהבנק באמצעות חשבון העו"ש שלנו והבנק גובה את הריבית דרך אותו החשבון, לרוב ריבית זאת גבוהה מהריביות הקבועות בהלוואות.

החל מיולי 2006 נכנסה לתוקפה הוראת המפקח על הבנקים אשר אוסרת על חריגה ממסגרת האשראי הבנקאי. מבחינה כלכלית הוראה זו עשויה להטיב עם האזרח. במקום להגדיל את "אוברדפט" ניתן לקחת הלוואה מהבנק או להשתמש בקרדיט שנותנות חברות האשראי. הריבית על הלוואות נמוכה יחסית לעומת הריבית המשולמת היום על משיכת יתר ובוודאי מהריבית שהייתה נהוגה על חריגה מהמסגרת.

קיימים מסלולים רבים להלוואות, רובם נגזרים משלושת המסלולים הפופולריים:

הלוואה צמודה לפריים

שיעור ריבית החובה הבסיסית שנקבע ע"י בנק ישראל, הריבית נהוגה בישראל במגזר הפיננסי (בנקים, חברות ביטוח). ריבית זו מהווה בסיס לקביעת שיעורי הריבית בפיקדונות ובהלוואות בריבית משתנה שאינם צמודים למדד המחירים לצרכן או לשער החליפין. המלווה קובע את ריבית ההלוואה כנגזרת מהפריים. לדוגמא : פריים + 2%. במידה וריבית הפריים הינה 6.0% הריבית על ההלוואה הינה 8.0%.

הלוואה צמודת מדד

עבור ההלוואה נקבעת ריבית קבועה, אל ריבית זאת מצטרף המדד המחירים לצרכן אשר מתעדכן חודשית. המדד מתפרסם מידי 15 לכל חודש ומסכם את שינוי המחירים במשק בחודש שקדם לפרסומו.

הלוואה בריבית קבועה

בעת לקיחת ההלוואה נקבעת ריבית קבועה. הריבית אינה צמודה או לפריים והסכום החודשי שמחזיר הלווה לא ישתנה.

היכן ניתן לקבל הלוואה ללא ערבים הלוואה לשיפוץ דירה הלוואה - מילון מונחים הלוואה לטיול הלוואות לעסקים

טופס הצעה עבור הלוואות

הלוואות